|
Załóż konto
Wear.Chartbeat
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Regulamin


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „Chartbeat Agata Szadkowska” za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.wearchartbeat.pl („Regulamin“).


Właścicielem strony internetowej www.wearchartbeat.pl jest Agata Szadkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Chartbeat Agata Szadkowska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane adresowe: ul. Pelikana 2G lok. 1, Zgorzała 05-500, NIP: 7282618417, adres mailowy: sklep@wearchartbeat.pl, telefon 535111153 – opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora (dalej w Regulaminie: „Sprzedawca“).


Definicje pojęć:

1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - dostarczenie na adres wskazany przez Klienta.

3. Dostawca - podmiot realizujący Dostawę.

4. Klient - podmiot składający zamówienie na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7. Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.wearchartbeat.pl

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

9. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wearchartbeat.pl

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.


§ 1. Zasady ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.wearchartbeat.pl

2.  Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl/regulamin

3.  Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2. Informacje o Produktach i Dostawie

1.  Informacje o Produktach dostępnych na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl

2.  Ceny produktów wskazane na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl

3.  Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, lub w inny, uzgodniony z Klientem sposób.

4.  Dostawcę wybiera Klient podczas składania zamówienia.

5.  Koszt dostawy jest automatycznie kalkulowany przez system Sklepu i zależy od wagi/masy zamówionych produktów, wybranego sposobu wysyłki oraz adresu dostawy. Informację o tym koszcie Klient otrzyma w koszyku przed finalizacją zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dzielenia przesyłki na paczki przy czym Klient ponosi jednorazową opłatę.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Produktów oraz kosztów dostawy.


§ 3. Zamówienia

1.  W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, wypełnić formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl poprzez akceptację odpowiedniego pola, podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności podać swoje dane osobowe i adres Dostawy.

2.  Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówieniowego z wyjątkiem tych, które oznaczone są, jako opcjonalne.

3.  Poprawnie wypełniony formularz zamówienia, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.

4.  Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień Regulaminu i przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia (e-mail).

5.  Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu zamówieniowym.


§ 4. Składanie zamówień

1.  Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez akceptację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

2.  Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar poprzez płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system płatności. Realizacja zamówienia następuje po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl


§ 5. Realizacja zamówienia i warunki Dostawy

1.  Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionego przez Klienta Produktu.

2.  Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia zamówienia, zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej.

3.  Dostawa Produktów będzie realizowana przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym u niego regulaminem świadczenia usług.

4.  Zamówione Produkty zostaną wysłane wyłącznie na adres Dostawy podany w formularzu zamówienia.

5.  W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem, albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6.  W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciagu pięciu dni roboczych poinformuje Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub telefonicznie o stanie zamówienia, proponując Klientowi częściową realizację zamówienia lub anulowanie zamówienia w całości.

7.  Jeżeli Klient:

  a.  anuluje zamówienie w całości, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;

  b.  anuluje zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji zamówienia w zakresie objętym anulacją;

  c.  podejmie decyzję o podziale zamówienia i Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest aktualnie możliwa, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku odrębnych dostawach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia, w szczególności kosztów Dostawy.

8. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych powyżej, lub nie jest możliwe skontaktowanie się z Klientem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, w jakiej może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym zawiadamia Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta. W części, w jakiej zamówienie zostało zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy, na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy zamówienie pozostanie nieopłacone przez Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni od daty jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, może ono zostać anulowane.

10. W przypadku anulowania zamówienia w całości, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.

13. W przypadku anulowania zamówienia w części, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego kwotę w części, w jakiej zamówienie zostało anulowane, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia przez Klienta.


§ 6. Modyfikacja zamówienia

1.  Do chwili spakowania zamówienia, Klient może zmodyfikować zamówienie kontaktując się mailowo ze Sprzedawcą, podając numer zamówienia.

2.  Modyfikacja zamówienia może dotyczyć w szczególności, rodzaju i ilości zamówionego Produktu lub zmiany adresu Dostawy.

3.  Dodanie przez Klienta nowych Produktów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed przekazaniem przesyłki Dostawcy, może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

4.  W przypadku, gdy Klient dokonał modyfikacji zamówienia rezygnując z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia modyfikacji zamówienia przez Klienta.


§ 7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.  Klient może zrezygnować w całości lub w części z zamówienia, jeśli Produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze przekazane Dostawcy do wysyłki, kontaktując się mailowo ze Sprzedawcą, podając zawsze numer zamówienia.

2.  W przypadku, gdy Klient zrezygnował z całości lub części zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia anulowania zamówienia przez Klienta.

3.  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego, niebudzącego wątpliwości oświadczenia przed jego upływem.

4.  Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na piśmie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej oraz przesłać stosowne oświadczenie w formie skanu/fotokopii na adres mailowy lub pocztowy Sprzedawcy.

5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu na adres Chartbeat, Bożówka 5, 26-910 Magnuszew.

6. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, w szczególności śladów sierści.

7. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób.

8. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości zwracanego towaru (np. koszty czyszczenia lub ponownego metkowania).


§ 8. Reklamacje (niezgodność Produktu z umową)

1.  W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o ujawnieniu niezgodności Produktu z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia niezgodności.

2.  Klient ma obowiązek złożyć reklamację na piśmie, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją. Wraz z pisemną reklamacją Konsument ma obowiązek zwrotu (przesłania na własny koszt) reklamowanego Produktu na adres Chartbeat, Bożówka 5, 26-910 Magnuszew.

3.  Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedawca zwraca koszty Dostawy reklamowanego Produktu.

4.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

5.  Dochodzenie przez Klienta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.

6.  Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  b. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  c. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7.  Konsument uprawniony jest w szczególności do:

   a.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

   b.  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

   c.  uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.  Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.


§ 9. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

1.  Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności oraz wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

2.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3.  Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.  Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.  Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej www.wearchartbeat.pl

6.  Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

  a.      komputer lub urządzenie mobilne z internetową przeglądarką,

  b.      połączenie z siecią Internet,

  c.      poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

7.  Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

8.  Zgoda Klienta na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

9.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 10. Zmiana Regulaminu

1.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl

2.  Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje przez umieszczenie na stronie internetowej www.wearchartbeat.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

3.  Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.